DỰ ÁN

  Trang chủ > Dự án > Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

salavn_mes-japan-saigon-factory_full_10102022_052652
salavn_mes-japan-saigon-factory_full_10102022_053048
salavn_mes-japan-saigon-factory_full_10102022_053049
salavn_mes-japan-saigon-factory_full_10102022_053050
previous arrow
next arrow
salavn_mes-japan-saigon-factory_full_10102022_052652
salavn_mes-japan-saigon-factory_full_10102022_053048
salavn_mes-japan-saigon-factory_full_10102022_053049
salavn_mes-japan-saigon-factory_full_10102022_053050
previous arrow
next arrow

MES Japan Saigon Factory
- Chủ đầu tư           Công Ty TNHH MES Japan Saigon
- Quy mô                 : Nhà xưởng thuê 576m2
- Địa điểm               : KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Công việc             : Thiết kế và thi công hệ thống Cơ & Điện

MES Japan Saigon Factory
- Chủ đầu tư   : Công Ty TNHH MES Japan

                         Saigon          
- Quy mô        : Nhà xưởng thuê 576m2 
 
- Địa điểm       : KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, 

                            Đồng Nai
- Công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống 

                            Cơ & Điện

DỰ ÁN KHÁC

DANH MỤC DỰ ÁN

> Thông tin dự án

>